Náš tím

brano-207x300

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH.

Primár, traumatológ, chirurg, telovýchovný lekár

Od roku 1991 pracoval v Nemocnici Ministerstva obrany (Vojenskej nemocnici) v Bratislave ako všeobecný chirurg, neskôr ako zástupca oddelenia úrazovej chirurgie a následne ako primár traumatologicko–ortopedického oddelenia. Vykonával funkciu výkonného riaditeľa a generálneho riaditeľa nemocnice. Popri tom robil lekára reprezentačných družstiev Slovenska a od r. 2000 bol šéflekárom Slovenského olympijského tímu.

Atestácie: všeobecné lekárstvo, chirurgia, traumatológia a telovýchovné lekárstvo. Viac…


riha

MUDr. Vladimír Říha

Všeobecný lekár

V roku 1986 ukončil štúdium na lekárskej fakulte Vojenského lekárskeho výskumného a doškoľovacieho ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové.  V rokoch 1986-1988 pracoval ako postgraduálny lekár vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, v rokoch 1988 – 2014 pôsobil ako všeobecný a riadiaci lekár. Viac…


ViktorBielik201909

Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Športový fyziológ a vedec

Je motivátorom, lektorom a autorom v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Malých aj veľkých, zdravých aj chorých učí ako sa hýbať a jesť zdravo. Jeho odborné vedomosti sú podkuté vlastným výskumom, viac ako 10 ročnou praxou na našej klinike športovej medicíny a pôsobením na Univerzite  Komenského v Bratislave. Je autorom viacerých odborných prác a publikácii, ktoré sa venujú problematike výživy, diagnostiky trénovanosti a metodológie vo vrcholovom, ale aj rekreačnom športe.

V Sportmede pracuje od roku 2009 ako športový fyziológ a venuje sa diagnostiky trénovanosti, a redukčnému programu.


hajduk

MUDr. Igor Hajduk

Všeobecný lekár

Absolvent Vojenského lekárskeho, výskumného a doškoľovacieho ústavu Jána Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, Karlovej Univerzity Praha. Absolvoval atestáciu zo všeobecného a dorastového lekárstva (1993, 2000) posudkového lekárstva (1997) a vnútorného lekárstva (2004). Viac…


betakova

Timea Betáková

Sestra telovýchovného lekárstva a funkčnej diagnostiky

V roku 1998 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore všeobecná sestra. V rokoch 1998 – 2013 pracovala na rôznych ambulanciách. Od októbra 2014 pracuje v Sportmede  ako zdravotná sestra na oddelení  telovýchovného lekárstva.


SUK_7498 zuzana

Zuzana Šajbidorová

Vedúca sestra zariadenia

Špecializácia na všeobecné lekárstvo a chirurgiu, má ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Bratislave, odbor všeobecná sestra, od roku 1992 pracovala ako sestra pri lôžku na chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave. Viac…


Bc. Lenka Letkovičová

Fyzioterapeut

Absolventka strednej zdravotnej školy na Záhradníckej ulici v Bratislave (1996-1999).  V rokoch 2002 – 2012 pracovala ako diplomovaný fyzioterapeut vo FNsP akad. L. Dérera v Bratislave, kde absolvovala prax na všetkých oddeleniach a ambulancii. Od roku 2013 pracuje ako fyzioterapeut v zdravotníckom zariadení Sportmed. Viac…


MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.

Ortopéd

1976 absolvovala LFUK Bratislava

1980 atestácia v odbore ortopédia I. stupňa

1990 atestácia v odbore ortopédia II. stupňa

2000 atestácia v špecializačnom odbore ortopedická protetika

1990 získala hodnosť CSc. na Masarykovej Univerzite v Brne

Od absolvovania LFUK pracovala na patologickej anatómii na LFUK Bratislava, ako samostatne pracujúci lekár ortopéd v ÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach , ako lekársky námestník riaditeľa š.p. Protetika Bratislava  a od r. 1984 na oddelení Ortopedickej protetiky FN, ktoré sa neskôr transformovalo  do ŠNOP, kde viac rokov pôsobila popri práci na ortopedickej ambulancii ako námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť. Dlhoročné prednáškové a publikačné aktivity  na Lekárskej fakulte, SZU, venuje sa príprave absolventov v odbore ortopedická protetika. Teraz sa okrem ortopédie a konzultáciám k ortopedickým pomôckam dospelých venuje aj konzervatívnej liečbe detí na skoliotickej ambulancii DFNsP v Bratislave.

Knižné publikácie :

Brozmanová a kol.  Ortopedická protetika  Osveta Martin, 1990

Brozmanová , Spišáková, Kokavec    Aktuality v ortopedickej protetike  Herba 2010, publikácie pre odborných zdravotníckych pracovníkov

Brozmanová, Frištáková, Brucknerová, Kokavec : Rodičia sa pýtajú ortopéda, Ikar , 2014


Baratova

MUDr. Martina Barátová

interná lekárka, diabetológ

V roku 1994 ukončil štúdium na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo.

Má atestáciu I. stupňa z interného lekárstva (1998) a nadstavbovú špecializáciu z diabetológie, porúch metabolizmu a výživy (2003). V roku 2001 získala medzinárodný diplom v homeopatii, v roku 2008 diplomy v laserovej medicíne v Toronte.

Do roku 2000 pracovala ako sekundárny lekár – internista v Nemocnici Ministerstva obrany v Bratislave, neskôr ako internista – diabetológ na Klinike diabetológie IKEM v Prahe. Od roku 2004 do roku 2007 bola hlavným diabetológom v kúpeľoch Podebrady v Českej republike. Do roku 2015 pracovala ako Medical Associate  vo Vein Vascular Centre v Toronte, v Kanade.

V súčasnosti pracuje ako hlavný lekár na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Je členkou niekoľkých odborných domácich aj zahraničných lekárskych spoločností.  Spolupracuje s Univerzitou tretieho veku v Trenčíne.  Naďalej pokračuje v postgraduálnom vzdelávaní, t.č. tiež na Fakulte verejného zdravotníctva  SZU v Bratislave, v špecializačnom štúdiu MPH.

V Sportmede pracuje od roku 2016 ako internista a odborník pre diabetológiu a poruchy látkovej výmeny a výživy.


Sportmed, s.r.o., Daxnerovo námestie 5, 821 08 Bratislava
Objednávanie pacientov na preventívne prehliadky: Tel.: 0902 901 034
© Copyright 2020 Sportmed. Všetky práva vyhradené.