O nás

Ponúkame Vám skúsenosti našich odborníkov z rôznych odborov.

MUDr. Blažena Brozmanová, CSc.

Ortopéd

1976 absolvovala LFUK Bratislava

1980 atestácia v odbore ortopédia I. stupňa

1990 atestácia v odbore ortopédia II. stupňa

2000 atestácia v špecializačnom odbore ortopedická protetika

1990 získala hodnosť CSc. na Masarykovej Univerzite v Brne

Od absolvovania LFUK pracovala na patologickej anatómii na LFUK Bratislava, ako samostatne pracujúci lekár ortopéd v ÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach , ako lekársky námestník riaditeľa š.p. Protetika Bratislava  a od r. 1984 na oddelení Ortopedickej protetiky FN, ktoré sa neskôr transformovalo  do ŠNOP, kde viac rokov pôsobila popri práci na ortopedickej ambulancii ako námestníčka riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť. Dlhoročné prednáškové a publikačné aktivity  na Lekárskej fakulte, SZU, venuje sa príprave absolventov v odbore ortopedická protetika. Teraz sa okrem ortopédie a konzultáciám k ortopedickým pomôckam dospelých venuje aj konzervatívnej liečbe detí na skoliotickej ambulancii DFNsP v Bratislave.

Knižné publikácie :

Brozmanová a kol.  Ortopedická protetika  Osveta Martin, 1990

Brozmanová , Spišáková, Kokavec    Aktuality v ortopedickej protetike  Herba 2010, publikácie pre odborných zdravotníckych pracovníkov

Brozmanová, Frištáková, Brucknerová, Kokavec : Rodičia sa pýtajú ortopéda, Ikar , 2014